Prima pagină   Despre noi   Anunturi

Anunturi

25 October 2019

Informare privind FDI BRD Global

Așa cum menționam și în nota de informare publicată în data de 27 septembrie 2019, au fost modificate documentele Fondurilor Administrate de BRD Asset Management SAI (prospecte de emisiune și Regulile Fondurilor), modificările intrând în vigoare în data de 08 octombrie 2019. Modificările sunt detaliate în Nota către investitori.

Reiterăm o serie de modificări semnificative pentru FDI BRD Index, astfel: 

1. Schimbarea denumirii fondului deschis de investiții din BRD Index în BRD Global

2. Lansarea unei noi clase în EUR: BRD Global Clasa E;

3. Modificarea politicii de investiții pentru FDI BRD Global (fost FDI BRD Index), conform celor detaliate la punctul 3.3 din Prospectul de emisiune – Descrierea obiectivelor Fondului:

 • Realizarea de investiții cu preponderență pe piețele de acțiuni mature, ca cele din Statele Unitate, Europa sau Japonia și de investiții în active cu expunere pe piețe emergente ;
 • Alocare strategică din punct de vedere al claselor de active: 75% acțiuni sau titluri de participare emise de fonduri care investesc preponderent în acțiuni și 25% în alte active cum ar fi depozite, instrumente cu venit fix, alte instrumente financiare permise de legislația în vigoare;

Modificările mai sus menționate nu afectează deținerile investitorilor din FDI BRD Index: unitatile de fond emise de FDI BRD Index sunt reprezentate ca dețineri de unități de fond emise de FDI BRD Global – clasa A (RON).

Pentru orice informație suplimentară, ne puteți contacta prin utilizarea următoarelor date de contact: e-mail: office@brdam.ro / tel: + (021) 327 2228.

Vă mulțumim,

Echipa BRD Asset Management.

15 October 2019

În perioada 15 octombrie-1 decembrie 2019 realizează două tranzacții pe MyBRD Net la oricare  dintre Fondurile de  Investiții adminstrate de BRD Asset Management SAI  și poti câștiga, prin tragere la sorți unul dintre cele 10 de vouchere la eMag în valoare de 500 ron.

Citește regulamentul de concurs si intră in competitie.

 

10 October 2019

Notă către investitorii Fondului deschis de investiții BRD GLOBAL

 

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. anunţă investitorii fondului deschis de investiţii aflat în administrare cu privire la actualizarea documentului ”Informaţii cheie destinate investitorilor”, ca urmare a modificării profilului de risc, prin reîncadrarea acestuia din categoria de risc 5 în categoria de risc 4.

Documentele modificate pot fi consultate pe pagina de internet a societății www.brdam.ro  și la unitățile Distribuitorului, BRD - Groupe Societe Generale.

 

 

Director General

Mihai PURCĂREA

2 October 2019

Lista de câștigători pentru Campania "Sa devii investitor este simplu. Investix ne invata cum sa incepem!" , desfasurata in perioada 22 iulie 2019 - 28 septembrie 2019, este:

 
   
 

 

30 September 2019

Lista de câștigători pentru Campania „Sănătos Financiar cu EasyInvest”, desfasurata in perioada 01 martie 2019 - 01 iunie 2019, o regasesti aici.

 

 

 

27 September 2019

Notă  către  investitorii  Fondurilor  deschise  de  investiţii  FDI  BRD  Simfonia,  FDI  BRD  Obligaţiuni,  FDI BRD Acţiuni, FDI Diverso, FDI BRD Euro Fond, FDI BRD Index și FDI BRD USD Fond 

 

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. anunţă investitorii fondurilor deschise de investiţii FDI BRD Simfonia, FDI BRD Obligaţiuni, FDI BRD Acţiuni, FDI Diverso, FDI BRD Euro Fond, FDI BRD Index și FDI BRD USD Fond cu privire la modificarea documentelor1 Fondurilor Administrate, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.  2/2018  pentru  modificarea  și  completarea  unor  acte  normative,  ale  Legii  nr.  29/2017  pentru  modificarea  și completarea O.U.G. nr. 32/2012, precum și a altor modificări după cum urmează:

 

I.  Actualizarea Prospectelor de emisiune şi Regulilor fondurilor

 

1.Schimbarea denumirii fondului deschis de investiții BRD Index, în BRD Global; 

2.  Modificarea politicii de investiţii şi a obiectivelor de administrare pentru FDI BRD Index;

3.  Introducerea unei noi clase de unități de fond, denominată în EUR pentru FDI BRD  Index (FDI BRD Global). Fondul emite două clase de unităţi de fond: o clasă cu unităţi de fond denominate în RON (Clasa A) cu o valoare nominală de 100 RON şi o clasă cu unităţi de fond denominate în EURO (Clasa E) cu o valoare nominală de 25 de EURO;

4. Modificarea numărului de zecimale utilizat pentru evidența fracțiunilor de unități de fond de la 4 zecimale la 6 zecimale pentru Fondurile Administrate;

5. Modificarea fomulei de calcul a valorii unitare a activului net (VUAN) pentru următoarele Fonduri Administrate care emit clase de unități de fond: BRD Index (BRD Global), BRD Acțiuni și BRD Diverso;

6. Detalierea informațiilor privind identitatea Fondurilor și adăugarea unui paragraf nou – ”Profilul investitorului”;

7.  Includerea  prevederilor  referitoare  la  politica  de  remunerare,  conform  Legii  nr.29/2017  pentru  modificarea  şi completarea O.U.G nr.32/2012;

8. Includerea posibilității de a investi în valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare, titluri de participare la O.P.C. și instrumente financiare derivate admise la cota oficială a următoarelor burse din Canada: Toronto Stock Exchange - TSX; Japonia: Tokyo Stock Exchange - TSE; Statele Unite ale Americii (S.U.A.): New York Stock Exchange - NYSE, Nasdaq Stock Market – NASDAQ, Chicago Mercantile Exchange - CME, Chicago Board of Trade – CBOT şi ICE Futures U.S.;

9. Actualizarea/modificarea  și  detalierea  în  conformitate  cu  prevederile  Regulamentului  ASF  nr.  2/2018  de modificare a Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a art.91, alin.(4) din O.U.G nr.32/2012, a următoarelor prevederi din documente: regulile de evaluare a activelor Fondurilor, limitele investiționale şi limita maximă de toleranţă a materialităţii erorii de calculare a activului net;

10. Includerea unor prevederi referitoare la situaţiile în care Fondul poate beneficia de împrumuturi;

11.  Reformularea  subcapitolului  „Categorii  de  instrumente  financiare  în  care  Fondul  investeşte”  –  în  sensul prevederilor art.82 din O.U.G. nr.32/2012, respectiv art.83, alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.32/2012;

12.  Includerea unor prevederi conform Secțiunii B – Informații care trebuie incluse în prospectul OPCVM - ului din Regulamentul Delegat (UE) 2365/2015. Totodată  se  menționează că Fondurile nu investesc în instrumente de tipul Total Return Swap;

13. Includerea paragrafului privind durata minimă recomandată a investiţiilor în regulile Fondului;

14.  Includerea, în cadrul capitolului cu drepturilor investitorilor,  a dreptului acestora de a obţine, la cerere, informaţii privind funcţiile de păstrare în siguranţă a activelor de către Depozitar, delegate de către acesta;

15.  Detalierea  caracteristicilor  unităților  de  fond,  a  procedurilor  pentru  subscrierea  de  unităţi  de  fond  şi  pentru răscumpărarea unităţilor de fond;

16. Extinderea  posibilităţii  de  subscriere  la  Fondurile  Administrate  (pentru  minori,  prin  virament  bancar  pentru subscrierile ulterioare, prin telefon);

17.  Introducerea  posibilităţii  ca  sumele  răscumpărate  din  unul  din  Fondurile  Administrate  să  fie  subscrise  în  alte Fonduri Administrate de SAI;

18.  Introducerea  obligaţiei  investitorului  de  semnare  a  unui  contract  cadru  cu  Distribuitorul  privind  serviciul  de primire şi transmitere de ordine pentru unităţi de fond, cu respectarea legislaţiei care reglementează prestarea de servicii şi activităţi de investiţii; 

19.  Actualizarea  documentelor    în  conformitate  cu  modificările  aduse  contractelor  de  depozitare,  precum: comisioane,  prevederi  referitoare  la  transferarea  responsabilităţilor  Depozitarului,  descrierea  conflictelor  de interese care pot apărea în activitatea curentă a Depozitarului;

20.  Detalierea tuturor comisioanelor suportate de Fond conform contractului de depozitare;

21.  Modificarea comisionului de depozitare atât în ceea ce privește suma maximă ce poate fi încasată, cât și în privința procentului aplicat la valoarea medie lunară a activului net;

22.  Comisioanele pentru evenimente corporative nu mai sunt suportate de Administrator, ci de către Fond;

23.  Sunt introduse noi tipuri de cheltuieli în sarcina Fondului: costuri de emisiune cu documentele fondului, costuri aferente codului LEI şi cheltuieli generate de utilizarea licenţei Bloomberg Datalicence Agreement; 

24.  Modificarea valorii maxime a comisionului de administrare astfel: pentru FDI BRD Index (Global) de la 1.5% la 3% pe an și pentru FDI BRD Simfonia de la 3% pe an la 1% pe an;

25.  Modificarea  modalității  de  calcul  a  comisionului  de  administrare  pentru  FDI  administrate,  procentul perceput anual fiind aplicat la valoarea activului net și nu la valoarea medie lunară a activelor nete ale Fondului, cum este în prezent.

26.  Încasarea comisioanelor de răscumpărare de către fond și nu de către SAI, după cum era prevăzut anterior;

27.  Modificarea în sensul creșterii a tarifului suplimentar încasat de la investitori pentru cererile de răscumpărare ce depășesc un anumit procent din valoarea activului fondului.

28.  Detalierea prevederilor privind fuziunea şi lichidarea Fondurilor, conform prevederilor legale;

29.  Includerea unor prevederi privind obligaţiile  investitorilor de actualizare a datelor şi de achitare a obligaţiilor fiscale;

30.  Actualizarea prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul Regulamentului GDPR;

31.  Detalierea în cadrul Regulilor Fondurilor a operaţiunilor pe care Administratorul este împuternicit să le efectueze pentru Fond şi a responsabilităţilor în desfăşurarea activităţii de administrare;

32.  Modificarea Dispoziţiilor finale din Regulile Fondului privind notificarea modificării condiţiilor care au stat la baza autorizării

33.  Introducerea  posibilităţii  de  suspendare  a  emisiunii  şi  răscumpărării  unităţilor  de  fond  pe  baza  unei  decizii undamentate  a  Directorilor  S.A.I.,  motivele  suspendării  precum  şi  nota  de  informare  a  investitorilor  fiind notificate în prealabil A.S.F.;

 

II.  Modificarea contractelor de societate ale fondurilor în conformitate cu modificările aduse prospectelor de emisiune şi regulilor fondurilor.

III.  Modificarea documentelor „Informaţii cheie destinate investitorilor” urmare a modificărilor aduse prospectelor de emisiune.

IV.  Modificarea  contractului  de  depozitare  în  conformitate  cu  prevederile  Regulamentului  A.S.F.  nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative.  Investitorii Fondurilor care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele de constituire au posibilitatea ca, în termen de 10 zile de la data publicării prezentei note de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unităţile de fond deţinute, în condiţiile prevăzute în documentele fondurilor anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

 

Director General 

Mihai PURCĂREA

 

1 În urma acestor modificări, documentele FDI administrate de  BRD ASSET MANAGEMENT  SAI S.A. au fost rescrise în vederea respectării structurii anexelor nr.3, nr.4 și nr.7 la din Regulamentul ASF nr. 9/2014. 

 

Documente: 

Prospect&Reguli FDI BRD Actiuni

Prospect&Reguli FDI BRD Diverso

Prospect&Reguli FDI BRD Euro Fond

Prospect&Reguli FDI BRD Global

Prospect&Reguli FDI BRD Obligatiuni

Prospect&Reguli FDI BRD Simfonia

Prospect&Reguli FDI BRD USD Fond

27 August 2019

Notă către investitorii Fondurilor deschise de investitii BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Index şi BRD USD Fond

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. anunţă investitorii fondurilor deschise de investiţii aflate în administrare cu privire la publicarea pe website-ul societăţii de investiţii, www.brdam.ro, a rapoartelor administrator şi situaţiilor financiare pentru 30.06.2019.

Acestea pot fi obţinute, la cerere, în mod gratuit, de la punctele de distribuire a unităţilor de fond în agenţiile BRD – Groupe Societe Generale, la sediul societăţii de administrare, sau pot fi consultate şi descărcate de pe pagina de internet a societăţii de administrare www.brdam.ro.

 

Director General

Mihai PURCĂREA

9 May 2019

Notă către investitorii Fondurilor deschise de investiții BRD Acţiuni și BRD Index

 

 

 BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. anunţă investitorii fondurilor deschise de investiţii BRD Acțiuni și BRD Index aflate în administrare cu privire la actualizarea documentului ”Informaţii cheie destinate investitorilor”, ca urmare a modificării profilului de risc, prin reîncadrarea acestora din categoria de risc 4 în categoria de risc 5.

Documentele modificate pot fi consultate pe pagina de internet a societății www.brdam.ro și la unitățile Distribuitorului, BRD - Groupe Societe Generale.

 

Director General

Mihai PURCĂREA

30 April 2019

Notă către investitorii Fondurilor deschise de investitii BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Index şi BRD USD Fond

 

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. anunţă investitorii fondurilor deschise de investiţii aflate în administrare cu privire la publicarea pe website-ul societăţii de investiţii, www.brdam.ro, a rapoartelor administrator şi situaţiilor financiare pentru 31.12.2018.

Acestea pot fi obţinute, la cerere, în mod gratuit, de la punctele de distribuire a unităţilor de fond în agenţiile BRD – Groupe Societe Generale, la sediul societăţii de administrare, sau pot fi consultate şi descărcate de pe pagina de internet a societăţii de administrare www.brdam.ro.

 

Director General

Mihai PURCĂREA

18 March 2019

Notă către investitorii Fondurilor deschise de investitii BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Index şi BRD USD Fond

 BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA anunţă investitorii fondurilor deschise de investiţii aflate în administrare cu privire la publicarea pe site-ul societăţii de investiţii, www.brdam.ro, a documentelor privind Informaţiile cheie destinate investitorilor actualizate.

Director

Mihaela UNGUREANU

1 March 2019

In perioada 1 martie -1 iunie  2019 setează-ti un EasyInvest cu  frecvenţă trimestrială, lunară sau  săptămânală la oricare  dintre Fondurile de  Investițiiadminstrate de BRD Asset Management SAI S.A. si poti castiga, prin tragere la sorti unul dintre cele 50 de vouchere la eMag in valoare de 500 ron sau marele premiu, 1 voucher in valoare de 3000 ron.. Citeste regulamentul de concurs si intră in competitie.

25 January 2019

 

Stim cat este de important sa iti oferim informatii relevante. Pentru luna noiembrie, am preluat preconizarile CFA Romania legate de Indicatorul de Incredere Macroeconomica, evolutia cursului EUR/RON, rata inflatiei.

In luna decembrie 2018, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al CFA Romania a scazut fata de luna anterioara  cu  15,6  puncte  pana  la  valoarea  de  28,7  puncte  (fata  de  aceeasi  luna  a  anului  anterior, Indicatorul a scazut cu 12,3 puncte). Aceasta evolutie s-a datorat ambelor componente ale Indicatorului. Astfel, Indicatorul conditiilor curente a scazut fata de luna anterioatra cu 9,1 puncte, pana la valoarea de 46,4 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul conditiilor curente a  scazut cu 12,5 puncte).  Indicatorul  anticipatiilor  a  scazut  cu  18,8  puncte  pana  la  valoarea  de  19,9  puncte  (fata  de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul anticipatiilor a scazut cu 12,2 puncte).  Rata  anticipata  a  inflatiei  pentru  orizontul  de  12  luni  (ianuarie  2020/ianuarie  2019)  a  inregistrat  o valoare medie de 3,93%. In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 87% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru  orizontul  de 6  luni  este  de  4,7168,  in  timp  ce  pentru  orizontul  de  12  luni  valoarea  medie  a cursului anticipat este de 4,7883.  

Indicatorul CFA Romania de Incredere Macroeconomica a fost lansat de catre CFA Romania in luna mai 2011 reprezentand un indicator prin care doreste sa cuantifice anticipatiile analistilor financiari cu privire la activitatea economica in Romania pentru un orizont de timp de un an.Indicatorul de Incredere Macroeconomica ia valori intre 0 (lipsa increderii) si 100 (incredere deplina in economia romaneasca) si este calculat pe baza a 6 intrebari cu privire la:

•     Conditiile curente - referitoare la mediul de afaceri si piata muncii;

•     Anticipatiile, pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri, piata muncii, evolutia venitului personal la nivel de economie si evolutia averii personale la nivel de economie.

Pe langa intrebarile necesare pentru calculul Indicatorului de Incredere Macroeconomica, sondajul evalueaza si anticipatiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflatiei, ratele de dobanda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET, conditiile macroeconomice globale si pretul petrolului..

Sondajul este realizat in ultima saptamana a fiecarei luni iar participantii sunt membri ai CFA Romania si candidatii pentru nivelurile II si III ale examenelor CFA.

Sursa : Comunicatul oficial CFA  privind Indicatorul de Incredere Macroeconomica, decembrie 2018

7 January 2019

Nota de informare investitori

In data de 4 ianuarie 2019, dintr-o eroare tehnica generata de site, pentru fondurile FDI BRD Actiuni Clasa A si FDI BRD Diverso Clasa A s-au incarcat valorile gresite. Dorim sa mentionam ca valorile corecte sunt : FDI BRD Actiuni Clasa A 182.1706 RON si FDI BRD Diverso Clasa A 171.7251 RON.

Acestea pot fi consultate partial si la sectiunea dedicata pe site la: https://brdam.ro/assets/pdf/istoricd.pdf si https://www.brdam.ro/assets/pdf/istorica.pdf.

Ne cerem scuze pentru cele intamplate si va informam ca suntem in curs de remediere a situatiei.

7 January 2019

Notă de informare privind aplicarea prevederilor Legii nr.126/2018

 

Începând cu data de 07 ianuarie 2019, devine obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr.126/2018 privind pieţele de instrumente financiare asupra activităţii de distribuţie de unităţi de fond.

În acest sens, pentru a putea desfăşura operaţiuni cu unităţi de fond prin intermediul BRD-Groupe Societe Generale, în calitate de Distribuitor, va fi necesară îndeplinirea tuturor prevederllor legale cu privire la servicii de investiţii financiare prevăzute de legislaţie, inclusiv încheierea unui contract cadru privind prestarea serviciului de primire şi transmitere de ordine între client şi BRD-Groupe Societe Generale. Contractul se semnează o singură dată, indiferent de fondul de investiţii ales ulterior.

Vă mulţumim şi vă stăm la dispoziţie pentru orice informaţie suplimentară.

28 December 2018

 

 

Stim cat este de important sa iti oferim informatii relevante. Pentru luna noiembrie, am preluat preconizarile CFA Romania legate de Indicatorul de Incredere Macroeconomica, evolutia cursului EUR/RON, rata inflatiei.

In luna noiembrie 2018, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al CFA Romania a scazut fata de luna anterioara  cu  4,1  puncte  pana  la  valoarea  de  44,3  puncte  (fata  de  aceeasi  luna  a  anului  anterior, Indicatorul a crescut cu 0,2 puncte). Aceasta evolutie s-a datorat ambelor componente ale Indicatorului.

In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 83% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru  orizontul  de  6  luni  este  de  4,6991,  in  timp  ce  pentru  orizontul  de  12  luni  valoarea  medie  a cursului anticipat este de 4,7427.  

Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (decembrie 2019/decembrie 2018) a inregistrat o valoare medie de 4,23%. 

Indicatorul CFA Romania de Incredere Macroeconomica a fost lansat de catre CFA Romania in luna mai 2011 reprezentand un indicator prin care doreste sa cuantifice anticipatiile analistilor financiari cu privire la activitatea economica in Romania pentru un orizont de timp de un an.Indicatorul de Incredere Macroeconomica ia valori intre 0 (lipsa increderii) si 100 (incredere deplina in economia romaneasca) si este calculat pe baza a 6 intrebari cu privire la:

•     Conditiile curente - referitoare la mediul de afaceri si piata muncii;

•     Anticipatiile, pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri, piata muncii, evolutia venitului personal la nivel de economie si evolutia averii personale la nivel de economie.

Pe langa intrebarile necesare pentru calculul Indicatorului de Incredere Macroeconomica, sondajul evalueaza si anticipatiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflatiei, ratele de dobanda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET, conditiile macroeconomice globale si pretul petrolului..

Sondajul este realizat in ultima saptamana a fiecarei luni iar participantii sunt membri ai CFA Romania si candidatii pentru nivelurile II si III ale examenelor CFA.

 

Sursa : Comunicatul oficial CFA  privind Indicatorul de Incredere Macroeconomica, noiembrie 2018

14 November 2018

Suntem incantati sa va anuntam de cel mai nou premiu primit din partea celor de la Global Business Insight la categoria “Best Investment Management Firm 2018 – Romania”.

Acest premiu reflecta efortul si munca depuse de toata echipa BRD Asset Management SAI iar recunoasterea externa ne motiveaza si mai mult sa ne imbunatatim continuu produsele si serviciile oferite clientilor.

12 October 2018

Informare către investitorii Fondului deschis de investiţii BRD Simfonia

 

BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA anunţă investitorii fondului deschis de investiţii BRD Simfonia cu privire îndreptarea erorii materiale intervenite la capitolul „Obiective şi politica de investiţii”, referitoare la moneda pe care Fondul are expunere: „Cel puţin 70% din activele Fondului au expunere pe moneda locală (direct sau indirect, prin investiţie în instrumente financiare derivate).

 

24 September 2018

 

 

Stim cat este de important sa iti oferim informatii relevante. Pentru luna august, am preluat preconizarile CFA Romania legate de Indicatorul de Incredere Macroeconomica, evolutia cursului EUR/RON, rata inflatiei.

« In luna august 2018, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al CFA Romania a crescut fata de luna anterioara cu 4,9 puncte pana la valoarea de 50,0 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior,Indicatorul a scazut cu 0,7 puncte). Aceasta evolutie s-a datorat ambelor componente ale Indicatorului.”

« In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, in jur de 75% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,6935, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,7375. »  

« Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (august 2019/august 2018) a inregistrat o valoare medie de 4,13%» 

Indicatorul CFA Romania de Incredere Macroeconomica a fost lansat de catre CFA Romania in luna mai 2011 reprezentand un indicator prin intermediul caruia asociatia  doreste sa cuantifice anticipatiile analistilor financiari cu privire la activitatea economica in Romania pentru un orizont de timp de un an.Indicatorul de Incredere Macroeconomica ia valori intre 0 (lipsa increderii) si 100 (incredere deplina in economia romaneasca) si este calculat pe baza a 6 intrebari cu privire la:

•     Conditiile curente - referitoare la mediul de afaceri si piata muncii;

•     Anticipatiile, pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri, piata muncii, evolutia venitului personal la nivel de economie si evolutia averii personale la nivel de economie.

Pe langa intrebarile necesare pentru calculul Indicatorului de Incredere Macroeconomica, sondajul evalueaza si anticipatiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflatiei, ratele de dobanda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET, conditiile macroeconomice globale si pretul petrolului..

Sondajul este realizat in ultima saptamana a fiecarei luni iar participantii sunt membri ai CFA Romania si candidatii pentru nivelurile II si III ale examenelor CFA.

 

Sursa : Comunicatul oficial CFA  privind Indicatorul de Incredere Macroeconomica, august 2018

31 August 2018

Notă către investitorii Fondurilor deschise de investitii BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Index şi BRD USD Fond

 BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA anunţă investitorii fondurilor deschise de investiţii aflate în administrare cu privire la publicarea rapoartelor administrator şi situaţiilor financiare pentru 30.06.2018.

Aceste pot fi obţinute, la cerere, în mod gratuit, de la punctele de distribuire a unităţilor de fond în agenţiile BRD – Groupe Societe Generale, la sediul societăţii de administrare, sau pot fi consultate şi descărcate de pe pagina de internet a societăţii de administrare www.brdam.ro.

Director

Mihai PURCĂREA

10 July 2018

Pasionat de tenis? Castiga o invitatie zilnic la turneul BRD Bucharest Open

In perioada 10 iulie – 20 iulie 2018 poti castiga o invitatie de 2 persoane la turneul de tenis BRD Bucharest Open editia 2018. Raspunde corect la intrebarea postata pe Facebook si intra in tragerea la sorti. Mai multe detalii privind campania le regasesti in regulamentul de concurs si in informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 
28 June 2018

15 June 2018

Felicitari castigatorilor campaniei « Sanatatea financiara & MyBRD Net».

 

   NUME & PRENUME  

    PREMIUL ALOCAT

BECZE-MATHE GYONGYVER         

telefon- Apple iPhone X

BADEA MIRELA

bratara fintess - fitbit charge 2

STURZU SILVIU-NICOLAE

bratara fintess - fitbit charge 2

MANU ELENA

bratara fintess - fitbit charge 2

GRAUR ELENA

bratara fintess - fitbit charge 2

DUMITRIU TEODOR

bratara fintess - fitbit charge 2

   
   
   
   
   
26 June 2018

Stim cat este de important sa iti oferim informatii relevante. Pentru luna mai, am preluat preconizarile CFA Romania legate de Indicatorul de Incredere Macroeconomica, evolutia cursului EUR/RON, rata inflatiei.

« In  luna  mai  2018,  Indicatorul  de  Incredere  Macroeconomica  al  CFA  Romania  a  scazut  fata  de  luna anterioara  cu  8  puncte  pana  la  valoarea  de  41,5  puncte  (fata  de  aceeasi  luna  a  anului  anterior, Indicatorul a scazut cu 25,1 puncte. » 

« In  ceea  ce  priveste  cursul  de  schimb  EUR/RON,  aproximativ  90%  dintre  participanti  anticipeaza  o depreciere  a  leului in  urmatoarele  12 luni  (comparativ  cu  valoarea  actuala).  Astfel  valoarea  medie  a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,7046, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,7603. »  

« Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (mai 2019/mai 2018) a inregistrat o valoare medie de 4,58%. » 

Indicatorul CFA Romania de Incredere Macroeconomica a fost lansat de catre CFA Romania in luna mai 2011 reprezentand un indicator prin care doreste sa cuantifice anticipatiile analistilor financiari cu privire la activitatea economica in Romania pentru un orizont de timp de un an.Indicatorul de Incredere Macroeconomica ia valori intre 0 (lipsa increderii) si 100 (incredere deplina in economia romaneasca) si este calculat pe baza a 6 intrebari cu privire la:

•     Conditiile curente - referitoare la mediul de afaceri si piata muncii;

•     Anticipatiile, pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri, piata muncii, evolutia venitului personal la nivel de economie si evolutia averii personale la nivel de economie.

Pe langa intrebarile necesare pentru calculul Indicatorului de Incredere Macroeconomica, sondajul evalueaza si anticipatiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflatiei, ratele de dobanda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET, conditiile macroeconomice globale si pretul petrolului..

Sondajul este realizat in ultima saptamana a fiecarei luni iar participantii sunt membri ai CFA Romania si candidatii pentru nivelurile II si III ale examenelor CFA.

 

Sursa : Comunicatul oficial CFA  privind Indicatorul de Incredere Macroeconomica, mai 2018

 https://www.cfasociety.org/romania

14 June 2018

Notă către investitorii Fondurilor deschise de investitii BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Index şi BRD USD Fond

 

 BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA anunţă investitorii fondurilor deschise de investiţii aflate în administrare cu privire la schimbarea sediului social al firmei în Str. Dr. Nicolae Staicovici nr.2, Opera Center II, etaj 5, sector 5 Bucureşti.

Documentele fondurilor actualizate cu adresa noului sediu pot fi consultate gratuit pe pagina de internet a societăţii www.brdam.ro. 

 

Director

Viorel MARIN

5 June 2018

Notă către investitorii Fondurilor deschise de investitii BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Index şi BRD USD Fond

 

              BRD Asset Management SAI SA administratorul Fondurilor deschise de investiţii BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Index şi BRD USD Fond anunţă publicarea Situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu IFRS si Rapoartelor administrator la 31.12.2017. Acestea pot fi obţinute la cerere în mod gratuit de la punctele de distribuire de unităţi de fond în agenţiile BRD – Groupe Societe Generale, la sediul societăţii de administrare, sau pot fi consultate şi descărcate de pe pagina de internet a societăţii: www.brdam.ro.

 

Director General

Mihai PURCAREA

4 June 2018

Notă către investitorii Fondului deschis de investiţii BRD Diverso

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. anunţă investitorii fondului deschis de investiţii BRD Diverso  următoarele:

 1. Actualizarea Prospectului de emisiune şi Regulilor fondului după cum urmează:
 2. Modificarea politicii de investiţii şi obiectivelor de administrare;
 3. Modificarea persoanelor responsabile cu analizarea oportunităţilor de investiţii;
 4. Modificarea punctului 3.4.1 din Prospectul de emisiune şi introducerea paragrafului conform căruia „persoanele aflate sub jurisdicţia FATCA nu pot investi direct sau indirect în fondurile aflate în administrarea BRD Asset Management S.A.I. S.A.”;
 5. Introducerea posibilităţii de efectuare a operaţiunilor de subscriere şi răscumpărare prin intermediul telefonului pentru clienţii consideraţi clienţi „Private banking” ai distribuitorului BRD – Groupe Societe Generale.
 6. Modificarea art. 3.2.5 din Prospectul de emisiune „Instrumente tehnice care ar putea fi folosite in administrarea portofoliului” şi completarea acestuia cu prevederile Regulamentului Delegat UE 2015/2365;
 7. Completarea art. 3.10 „Clauze de continuare a contractului cu moştenitori ai investitorilor” din Prospectul de emisiune cu documentele necesare pentru dovedirea calităţii de moştenitor.
 8. Actualizarea documentelor  în conformitate cu modificările aduse contractelor de depozitare , astfel au fost actualizate urmatoarele articole: art. 2 „Informaţii despre depozitar” din Prospectele de emisiune şi art 2.2 „Obiectul contractului de depozitare”, art. 2.3 „Durata contractului de depozitare”, art 2.4 „Instrucţiuni primite de Depozitar de la Societatea de Administrare”, art. 2.5 „Nivelul cmisoanelor de depozitare şi custodie”, art. 2.6 „Responsabilităţile Depozitarului faţă de Societatea de Administrare faţă de investitorii Fondului” şi art. 2.7 „Incetarea contractului de depozitare” din Regulile fondurilor;
 9. Modificarea contractului de depozitare cu prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte obligaţiile depozitarilor. Contractul efectiv de depozitare poate fi consultate, la cerere, la sediul societăţii de administrare.
 10. Modificarea contractului de societate al fondului în conformitate cu modificările aduse prospectului de emisiune şi regulilor fondului.
 11. Modificarea documentului „Informaţii cheie destinate investitorilor” urmare a modificărilor aduse prospectului de emisiune.

Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele de constituire, au posibilitatea ca, în termen de 10 zile de la data publicării prezentei note de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unităţile de fond deţinute, în condiţiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Director General

Mihai PURCĂREA

 

21 May 2018

Stim cat este de important sa iti oferim informatii relevante. Pentru luna aprilie, am preluat preconizarile CFA Romania legate de Indicatorul de Incredere Macroeconomica, evolutia cursului EUR/RON, rata inflatiei.

“In luna aprilie 2018, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al CFA Romania a crescut fata de luna anterioara cu 1,9 puncte pana la valoarea de 49,5 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 11,3 puncte).

In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 80% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,7106 (valoarea mediana 4,7000), in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,7540 (valoarea mediana 4.7300).

Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (apr. 2019/apr. 2018) a inregistrat o valoare medie de 4,55% (valoarea mediana inregistrata este 4.50%).

Indicatorul CFA Romania de Incredere Macroeconomica a fost lansat de catre CFA Romania in luna mai 2011 reprezentand un indicator prin care doreste sa cuantifice anticipatiile analistilor financiari cu privire la activitatea economica in Romania pentru un orizont de timp de un an.Indicatorul de Incredere Macroeconomica ia valori intre 0 (lipsa increderii) si 100 (incredere deplina in economia romaneasca) si este calculat pe baza a 6 intrebari cu privire la:

•     Conditiile curente - referitoare la mediul de afaceri si piata muncii;

•     Anticipatiile, pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri, piata muncii, evolutia venitului personal la nivel de economie si evolutia averii personale la nivel de economie.

Pe langa intrebarile necesare pentru calculul Indicatorului de Incredere Macroeconomica, sondajul evalueaza si anticipatiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflatiei, ratele de dobanda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET, conditiile macroeconomice globale si pretul petrolului..

Sondajul este realizat in ultima saptamana a fiecarei luni iar participantii sunt membri ai CFA Romania si candidatii pentru nivelurile II si III ale examenelor CFA.

 

Sursa : Comunicatul oficial CFA  privind Indicatorul de Incredere Macroeconomica, aprilie 2018

 https://www.cfasociety.org/romania

18 April 2018

Stim cat este de important sa iti oferim informatii relevante. Conform CFA Romania, pentru luna martie am preluat preconizarile legate de inflatie, evolutia cursului EUR/RON, dar si Indicatorul de Incredere Macroeconomica.

 

Indicatorul CFA Romania de Incredere Macroeconomica a fost lansat de catre CFA Romania in luna mai 2011 reprezentand un indicator prin care doreste sa cuantifice anticipatiile analistilor financiari cu privire la activitatea economica in Romania pentru un orizont de timp de un an.Indicatorul de incredere macroeconomica ia valori intre 0 (lipsa increderii) si 100 (incredere deplina in economia romaneasca) si este calculat pe baza a 6 intrebari cu privire la:

•     Conditiile curente - referitoare la mediul de afaceri si piata muncii;

•     Anticipatiile, pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri, piata muncii, evolutia venitului personal la nivel de economie si evolutia averii personale la nivel de economie.

Pe langa intrebarile necesare pentru calculul indicatorului de incredere macroeconomica, sondajul evalueaza si anticipatiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflatiei, ratele de dobanda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET, conditiile macroeconomice globale si pretul petrolului..

Sondajul este realizat in ultima saptamana a fiecarei luni iar participantii sunt membri ai CFA Romania si candidatii pentru nivelurile II si III ale examenelor CFA.

“In luna martie 2018, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al CFA Romania a crescut cu 0,9 puncte pana la valoarea de 47,6 puncte. Aceasta evolutie s-a datorat componentei de anticipatii a Indicatorului. Astfel, Indicatorul conditiilor curente a scazut cu 2,9 puncte, pana la valoarea de 64,2 puncte, in timp ce Indicatorul anticipatiilor a scazut cu 2,8 puncte pana la valoarea de 39,4 puncte.

n ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 83% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru  orizontul  de  6  luni  este  de  4,7000,  in  timp  ce  pentru  orizontul  de  12  luni  valoarea  medie  a cursului anticipat este de 4,7369. 

Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (martie 2019/martie 2018) a inregistrat o valoare medie de 4,17% (valoarea mediana inregistrata este 4.00%).

Sursa : Comunicatul oficial CFA martie 2018 , https://www.cfasociety.org/romania

1 April 2018

In perioada 1 aprilie -25 mai 2018 efectueaza cel putin 3 subscrieri pe MyBRD Net si poti castiga, prin tragere la sorti una din cele 5 bratari fitness FitBit Charge 2 sau marele premiu, un Iphone X. Citeste regulamentul de concurs si intra in competitie.

12 March 2018

Notă către investitorii Fondurilor deschise de investiţii FDI BRD Simfonia, FDI BRD Obligaţiuni, FDI BRD Acţiuni, FDI BRD Euro Fond, FDI BRD Index şi FDI BRD USD Fond

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. anunţă investitorii fondurilor deschise de investiţii FDI BRD Simfonia, FDI BRD Obligaţiuni, FDI BRD Acţiuni, FDI BRD Euro Fond, FDI BRD Index şi FDI BRD USD Fond  următoarele:

 1. Actualizarea Prospectelor de emisiune şi Regulilor fondurilor după cum urmează:
 1. Modificarea politicii de investiţii şi obiectivelor de administrare pentru toate cele şase (6) fonduri;
 2. Modificarea persoanelor responsabile cu analizarea oportunităţilor de investiţii;
 3. Modificarea punctului 3.4.1 din Prospectul de emisiune şi introducerea paragrafului conform căruia „persoanele aflate sub jurisdicţia FATCA nu pot investi direct sau indirect în fondurile aflate în administrarea BRD Asset Management S.A.I. S.A.”;
 4. Introducerea posibilităţii de efectuare a operaţiunilor de subscriere şi răscumpărare prin intermediul telefonului pentru clienţii consideraţi clienţi „Private banking” ai distribuitorului BRD – Groupe Societe Generale.
 5. Modificarea art. 3.2.5 din Prospectele de emisiune „Instrumente tehnice care ar putea fi folosite in administrarea portofoliului” şi completarea acestuia cu prevederile Regulamentului Delegat UE 2015/2365;
 6. Completarea art. 3.10 „Clauze de continuare a contractului cu moştenitori ai investitorilor” din Prospectele de emisiune cu documentele necesare pentru dovedirea calităţii de moştenitor.
 7. Actualizarea documentelor  în conformitate cu modificările aduse contractelor de depozitare , astfel au fost actualizate urmatoarele articole: art. 2 „Informaţii despre depozitar” din Prospectele de emisiune şi art 2.2 „Obiectul contractului de depozitare”, art. 2.3 „Durata contractului de depozitare”, art 2.4 „Instrucţiuni primite de Depozitar de la Societatea de Administrare”, art. 2.5 „Nivelul cmisoanelor de depozitare şi custodie”, art. 2.6 „Responsabilităţile Depozitarului faţă de Societatea de Administrare faţă de investitorii Fondului” şi art. 2.7 „Incetarea contractului de depozitare” din Regulile fondurilor;
 1. Modificarea contractelor de depozitare cu prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte obligaţiile depozitarilor. Contractele efective de depozitare pot fi consultate, la cerere, la sediul societăţii de administrare.
 1. Modificarea contractelor de societate ale fondurilor în conformitate cu modificările aduse prospectelor de emisiune şi regulilor fondurilor.
 1. Modificarea documentelor „Informaţii cheie destinate investitorilor” urmare a modificărilor aduse prospectelor de emisiune.

 

Investitorii Fondurilor, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele de constituire, au posibilitatea ca, în termen de 10 zile de la data publicării prezentei note de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unităţile de fond deţinute, în condiţiile prevăzute în documentele fondurilor anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Director General

Mihai PURCĂREA

27 February 2018

Stim cat este de important sa iti oferim informatii relevante. Incepand cu aceasta luna, prin intermediul CFA Romania,  vom prelua preconizarile legate de inflatie, evolutia cursului EUR/RON, dar si Indicatorul de Incredere Macroeconomica.

 

Indicatorul CFA Romania de Incredere Macroeconomica a fost lansat de catre CFA Romania in luna mai 2011 reprezentand un indicator prin care doreste sa cuantifice anticipatiile analistilor financiari cu privire la activitatea economica in Romania pentru un orizont de timp de un an.Indicatorul de incredere macroeconomica ia valori intre 0 (lipsa increderii) si 100 (incredere deplina in economia romaneasca) si este calculat pe baza a 6 intrebari cu privire la:

•     Conditiile curente - referitoare la mediul de afaceri si piata muncii;

•     Anticipatiile, pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri, piata muncii, evolutia venitului personal la nivel de economie si evolutia averii personale la nivel de economie.

Pe langa intrebarile necesare pentru calculul indicatorului de incredere macroeconomica, sondajul evalueaza si anticipatiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflatiei, ratele de dobanda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET, conditiile macroeconomice globale si pretul petrolului..

Sondajul este realizat in ultima saptamana a fiecarei luni iar participantii sunt membri ai CFA Romania si candidatii pentru nivelurile II si III ale examenelor CFA.

In luna ianuarie 2018, indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a crescut cu 5 puncte pana la valoarea de 46 puncte. Aceasta evolutie s-a datorat componentei de anticipatii a indicatorului. Astfel, indicatorul conditiilor curente s-a redus, cu 1,8 puncte, pana la valoarea de 57,2 puncte, in timp ce indicatorul anticipatiilor a crescut cu 8,4 puncte pana la valoarea de 40,4 puncte.

In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, este de remarcat ca peste 90% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4.7168 (in crestere cu 170 pips fata de valoarea inregistrata in exercitiul anterior), in timp ce pentru orizontul de 12 luni valorea medie a cursului anticipat este de 4.7643 (valoare in crestere cu 2115 pips fata de cea inregistrata in luna anterioara). 

Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (februarie 2019/februarie 2018) a inregistrat o valoare medie de 3,71% (valoare relativ similara cu cea inregistrata in exercitiul anterior). De asemenea, peste 90% dintre participanti anticipeaza o majorare a ratei inflatiei in urmatoarele 12 luni.

Sursa : Comunicatul oficial CFA ianuarie 2018 , https://www.cfasociety.org/romania

 

20 December 2017

Felicitari castigatorilor campaniei « MyBRD Net & Fonduri de Investitii ».

 

   NUME & PRENUME  

    PREMIUL ALOCAT

TOLESCU GIANINA ELENA

tableta - Apple iPad Pro 10.5"

CRISAN ADRIAN

bratara fintess - fitbit charge 2

KATONA KAROLY

bratara fintess - fitbit charge 2

STURZU SILVIU-NICOLAE

bratara fintess - fitbit charge 2

GANCEA MIHAIL PAVEL

bratara fintess - fitbit charge 2

BAJESCU MANUEL

bratara fintess - fitbit charge 2

PARLOGEA IOAN RAZVAN

bratara fintess - fitbit charge 2

STOICA DANIEL

bratara fintess - fitbit charge 2

DUMITRESCU VASILE

bratara fintess - fitbit charge 2

TAMAS VLAD

bratara fintess - fitbit charge 2

PIRLOGEA ROBERT STEFAN               

bratara fintess - fitbit charge 2

 
11 October 2017

Notă către investitorii Fondurilor deschise de investitii BRD Actiuni si BRD Index

 

BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA anunta investitorii fondurilor deschise de investitii BRD Actiuni si BRD Index cu privire la actualizarea documentului „Informatii cheie destinate investitorilor” ca urmare a modificarii clasei de risc. BRD Actiuni si BRD Index au trecut din clasa de risc 5 in clasa de risc 4.

Documentele modificate se regasesc pe pagina de internet a societatii www.brdam.ro.

20 September 2017

Notă către investitorii Fondului deschis de investitii BRD USD Fond

BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA anunta investitorii fondului deschis de investitii BRD USD Fond cu privire la actualizarea documentului „Informatii cheie destinate investitorilor” ca urmare a modificarii clasei de risc, din clasa de risc 3  fondul a fost clasat in clasa de risc 2.

4 September 2017

Campanie « MyBRD Net & Fonduri de investitii »

In perioada 4 septembrie -30 noiembrie 2017 efectueaza cel putin 3 subscrieri pe MyBRD Net si poti castiga, prin tragere la sorti una din cele 10 bratari fitness FitBit Charge 2 sau marele premiu, o tableta Apple Ipad Pro. Citeste regulamentul de concurs si intra in competitie.

1 September 2017

Notă către investitorii Fondurilor deschise de investitii BRD Simfonia, BRD Obligatiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Index şi BRD USD Fond

BRD Asset Management SAI SA administratorul Fondurilor deschise de investiţii BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Index şi BRD USD Fond anunţă publicarea Rapoartelor administrator si situaţiilor financiare la 30.06.2017 întocmite în conformitate cu IFRS.

Acestea pot fi obţinute la cerere în mod gratuit de la punctele de distribuire de unităţi de fond în agenţiile BRD – Groupe Societe Generale, la sediul societăţii de administrare, sau pot fi consultate şi descărcate de pe pagina de internet a societăţii: www.brdam.ro.

1 August 2017

Notă către investitorii Fondurilor deschise de investiţii BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni şi BRD Index

BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA anunţă investitorii fondurilor deschise de investiţii BRD Obligaţiuni, BRD Acţiuni, BRD Diverso şi BRD Index cu privire la reducerea comisionului de subscriere la 0 începând cu 01.08.2017.

Documentele modificate ale fondurilor pot fi consultate pe site-ul societăţii de administrare www.brdam.ro.

30 June 2017

Notă către investitorii Fondurilor deschise de investitii BRD Simfonia, BRD Obligatiuni, BRD Diverso, BRD Actiuni, BRD Euro Fond, BRD Index si BRD USD Fond

BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA anunţă investitorii fondurilor deschise de investiţii aflate in administare privind prelungirea campaniei în cursul căreia comisioanele de subscriere vor fi 0, indiferent de suma investită, până în 31.07.2017.

31 May 2017

Programul BRD Asset Management in perioada urmatoare

Subscrierile si rascumpararile realizate joi 31.05.2017 vor fi procesate vineri in data de 2.06.2017. Cererile realizate vineri 2.06.2017 le vom procesa in prima zi lucratoare, marti 6 iunie 2017.

In toata aceasta perioada poti utiliza serviciul de MyBRD Net

4 April 2017

Notă către investitorii Fondurilor deschise de investitii BRD Simfonia, BRD Obligatiuni, BRD Diverso, BRD Actiuni, BRD Euro Fond, BRD Index si BRD USD Fond

BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA anunta investitorii fondurilor deschise de investitii BRD Simfonia si BRD Obligatiuni cu privire la modificarea comisoanelor de administrare dupa cum urmeaza:

 • Comisionul de administrare pentru BRD Simfonia se modifica incepand cu 04.04.2017 si se reduce de la 1% p.a la 0.9% p.a.

 • Comisionul de administrare pentru BRD Obligatiuni se modifica incepand cu 04.04.2017 si se reduce de la 1.5% p.a la 1% p.a.

BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA anunta investitorii fondurilor deschise de investitii BRD Actiuni, BRD Diverso, BRD Index, BRD Obligatiuni, BRD Simfonia, BRD Euro Fond si BRD USD Fond ca in perioada 01.04.2017-30.06.2017 comisioanele de subscriere vor fi 0 indiferent de suma investita.

Va informam, de asemenea, ca pe site-ul societatii www.brdam.ro au fost publicate documentele privind Informatiile cheie destinate investitorilor pentru toate cele sapte fonduri aflate in administrare.

 

Director General

Mihai PURCAREA

 
1 April 2017

In perioada 01 aprilie -30 iunie 2017, comisioanele de subscriere pentru fondurile in administrare sunt 0. Vezi mai multe in regulamentul de concurs.

7 November 2016

In perioada 07 noiembrie- 31 decembrie 2016, BRD Asset Management te premieaza pentru utilizarea serviciului MyBRD Net.

Afla mai multe citind regulamentul concursului ! 

8 August 2016

BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA anunta investitorii fondurilor deschise de investitii aflate in administrare cu privire la modificarea prospectelor de emisiune și regulilor fondurilor  in conformitate cu actele aditionale, ca urmare a extinderii serviciului My BRD Net către toți clienții distribuitorului BRD-GSG, precum şi armonizarea unitară în cazul tuturor prospectelor, prin adăugarea/eliminarea de fraze.
 
Se modifica componenta conducerii societatii BRD Asset Management SAI SA:

 1. Mihai Purcarea, in calitate de Director - Director general, avand experienta profesionala de peste 10 ani in activitati financiare;
 2. Dragos ALEXANDRESCU, in calitate de Director - Manager financiar, cu experienta profesionala de peste 15 ani in activitati financiare;
 3. Viorel Marin, in calitate de inlocuitor de Director - Manager Risc, cu experienta profesionala de peste 15 ani in activitati financiare.”

 
Se modifica componenta Consiliului de Administratie al BRD Asset Management dupa cum urmeaza:

 1. Mihai Purcarea - Presedinte al Consiliului de Administratie, Director general al societatii de administrare avand o experienta profesionala de peste 10 de ani in activitati financiare;
 2. Adrian Catalin Jantea – membru al Consiliului de Administratie, Director al Departamentului Retail in cadrul  Polului Comercial al retelei din cadrul BRD Groupe Societe Generale, avand o experienta profesionala de peste 20 de ani in activitati financiare;
 3. Dorin Savu - membru al Consiliului de Administratie,  Director Executiv al Sucursalei Mari Clienti Coporativi din cadrul BRD Groupe Societe Generale cu o experienta profesionala de peste 20 de ani in activitati financiare.

 
Investitorii care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondurilor, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

24 June 2016

Brexit…

 

Contrar estimarilor initiale, poporul Britanic a votat ieri cu 52% din voturi pentru parasirea Uniunii Europene.

Din punct de vedere legal nimic nu se va schimba imediat. Marea Britanie va continua sa ramana un membru al UE pana cand se va ajunge la o intelegere privind conditiile iesirii sale din cadrul Uniunii. Aceste negocieri vor dura cel putin doi ani, existand posibilitatea prelungirii lor pentru o perioada extinsa.

Pe termen lung insa, iesirea din Uniune va influenta, printre altele,  comertul cu tarile din cadrul UE, bugetul UE precum si libera circulatie si dreptul la munca.

Pietele financiare internationale au reactionat deja la aceasta stire. Ca si reactie initiala, lira sterlina s-a depreciat cu 5% fata de euro si cu peste 7% fata de dolarul american iar pietele de actiuni inregistreaza scaderi puternice. Sunt afectate in special companiile care au legaturi puternice de comert cu Marea Britanie, precum si companiile financiare, multe din ele avand sediul principal in Londra.

In contrast, titlurile de stat ale tarilor percepute ca sigure, precum Germania si Elvetia inregistreaza aprecieri puternice.

Activitatea comerciala a Romaniei cu Marea Britanie nu este una semnificativa, ocupand doar locul 9 in topul partenerilor comerciali din 2015. Principalele produse tranzactionate au fost aparate electrice si echipamente electrice, automobile si articole si accesorii de imbracaminte.

In acest context, activele Romanesti au avut o reactie destul de limitata pana in acest moment. Leul s-a depreciat usor pana la 4.53, in timp ce titlurile de stat au inregistrat o scadere usoara. Pietele de actiuni inregistreaza o reactie mai puternica, in special prin scaderea cotatiilor companiilor financiare.

Impactul asupra activelor romanesti consideram ca este mai degraba unul emotional, de scurta durata si nu bazat pe fundamente economice.

Desi impactul economic al acestei decizii este relativ limitat pentru Romania, va urma o perioada de incertitudine, in care este posibil sa asistam la reactii exagerate din partea pietelor financiare. Recomandam prudenta in luarea deciziilor investitionale in aceasta perioada, in special daca acestea vizeaza o perioada scurta de timp.

 

23 May 2016

Respectul si dreptul la informare reprezinta un drept fundamental. BRD Asset Management sustine acest lucru. #CFAdifference 

Luna “Putting Investors First” este o inițiativă globală desfășurată de CFA Institute pentru a promova nevoile şi drepturile investitorilor, scopul final fiind acela de a întări încrederea în profesionalismul activității de management a investiţiilor.

10 November 2015

BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA anunta investitorii fondurilor deschise de investitii  BRD Obligatiuni, BRD Actiuni, BRD Diverso, si BRD Index despre modificarea componentei consiliului de administratie al IKS-KB, Praga si despre eliminarea pragului de 10.000lei din negocierea comisionului de subscriere.

Documentele modificate ale fondurilor pot fi consultate pe pagina de internet a societatii, www.brdam.ro, sau la sediul societatii de administrare din Str. Sfantul Elefterie nr.18, parter, sector 5, Bucuresti.

Aceste modificari intra in vigoare la data publicarii prezentei note.

30 October 2015

BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA anunta investitorii fondurilor deschise de investitii aflate in administrare despre posibilitatea realizarii de operatiuni de subscriere/rascumparare prin intermediul serviciului oferit de distribuitorul fondurilor BRD Groupe Societe Generale - MyBRD Net.

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.9/2014 modificarile intra in vigoare in termen de 10 zile de la publicarea prezentei note de informare.

Investitorii care nu sunt de acord cu modificarile prevazute in documentele fondurilor au posibilitatea rascumpararii integrale in termenul mentionat mai sus.

 

22 October 2015

Fondul de obligatiuni in EURO al BRD Asset Management cu performante de pana la 7% pe an

15 September 2015

De astazi puteti regasesti pe site noua procedura privind solutionarea petitiilor. Vezi mai multe aici.

8 June 2015

BRD Asset Management - administratorul fondurilor deschise de investitii BRD Simfonia , BRD Obligatiuni, BRD Actiuni, BRD Diverso, BRD Euro Fond si BRD Index  - anunta aparitia notei către investitori.

12 May 2015

BRD Euro Fond si Diverso Europa Regional castigatoare la  « PREMIILE GALEI FONDURILOR DE INVESTIŢII ŞI PENSII PRIVATE » editia 2015

La categoria  Fonduri diversificate flexibile castigator a fost Diverso Europa Regional. Cu un randament pe ultimul an de 8.58% (30.04.2015) si active in administrare de peste 31 MRON l-au facut sa fie primul din categoria sa.

Premiul pentru Fonduri denominate în euro, premiul special pentru eficienţă de la  lansare a fost oferit BRD Euro Fond care pe ultimul a  avut un randament de 26.16% de la infiintare respectiv 4.91% pe ultimul an si cu active aflate in administrare de 229.52 MEUR cu 70% mai mare fata de anul precedent. 

5 May 2015

BRD Asset Management SAI SA, administratorul Fondurilor deschise de investitii Simfonia 1, BRD Obligatiuni, Actiuni Europa Regional, Diverso Europa Regional, BRD Euro Fond si BRD Index Europa Regional anunta aparitia Rapoartelor de administrare a Fondurilor pentru anul 2014. Acestea pot fi obtinute la cerere in mod gratuit de la punctele de distribuire de unitati de fond, deschise la sucursalele si agentiile

BRD – Groupe Société Générale, la sediul societatii de administrare, sau pot fi consultate si descarcate de pe pagina de internet a societatii www.brdam.ro.

9 April 2015

Vom veni in curand cu un nou fond de investitii

25 February 2015

BRD Asset Management SAI SA a transmis prin posta fisele de portofoliu pentru anul 2014 catre investitorii fondurilor care au inregistrat castig/pierdere in urma vanzarii titlurilor de participare. Daca nu ati primit acest document va rugam sa mergeti in cea mai apropiata agentie BRD pentru actualizarea datelor si cererea unui duplicat.

23 January 2015

Pentru tine am lansat pagina de Facebook. Acum ne poti urmari la un singur LIKE distanta .

26 August 2014

BRD Asset Management SAI SA, administratorul Fondurilor deschise de investitii Simfonia 1, BRD Obligatiuni, Actiuni Europa Regional, Diverso Europa Regional, BRD Euro Fond si BRD Index Europa Regional anunta aparitia Rapoartelor de administrare a Fondurilor pentru semestrul I al anului 2014.

Acestea pot fi obtinute la cerere in mod gratuit de la punctele de distribuire de unitati de fond, deschise la sucursalele si agentiile BRD – Groupe Société Générale, la sediul societatii de administrare, sau pot fi consultate si descarcate de pe pagina de internet a societatii www.brdam.ro.

29 April 2014

BRD Asset Management SAI SA, administratorul Fondurilor deschise de investitii Simfonia 1, BRD Obligatiuni, Actiuni Europa Regional, Diverso Europa Regional, BRD Eurofond si BRD Index Europa Regional anunta aparitia Rapoartelor de administrare a Fondurilor pentru anul 2013.

Acestea pot fi obtinute la cerere in mod gratuit de la punctele de distribuire de unitati de fond, deschise la sucursalele si agentiile BRD - Groupe Société Générale, la sediul societatii de administrare, sau pot fi consultate si descarcate de pe site-ul www.brdam.ro.

17 August 2012

BRD Asset Management SAI SA, administratorul Fondurilor deschise de investitii Simfonia 1, BRD Obligatiuni, Actiuni Europa Regional, Diverso Europa Regional, BRD Eurofond si BRD Index Europa Regional anunta aparitia Rapoartelor de administrare a Fondurilor pentru semestrul I al anul 2012.

Acestea pot fi obtinute la cerere in mod gratuit de la punctele de distribuire de unitati de fond deschise la sucursalele si agentiile BRD - Groupe Société Générale, la sediul societatii de administrare, sau pot fi consultate si descarcate de aici.

7 June 2012

BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA anunta investitorii fondurilor deschise de investitii aflate in administrare cu privire la modificarea contractelor de depozitare.

Aceasta fiind o masura de reducere a comisioanelor are aplicare imediata.

Detaliile complete privind documentele modificate ale fondurilor pot fi consultate aici sau la sediul societatii din str. Clucerul Udricani, nr. 1-3, bl. 106A, parter, tronson 2, sector 3, Bucuresti, telefon 021 327 22 28, fax 021 327 14 10, precum si la unitatile BRD-GSG.